Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg av produkter fra Funderud Antirust AS sin hjemmeside, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

Kunder

Funderud Antirust AS selger både til Virksomheter og privatpersoner. Funderud Antirust AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i Funderud Antirust AS produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Bruksanvisning vil følge med eller være tilgjengelig på produsentens hjemmeside. Alle varer solgt på antirust.no kan kjøpes og brukes i Norge. Til utlandet sendes alle varer med unntak av spraybokser.

Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato, eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder Funderud Antirust AS seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Funderud Antirust AS og/eller fra Partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Komplett.no ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Alle priser er oppgitt i både inklusiv og eks. mva, eventuell frakt kommer i tillegg. Dersom Virksomheten/forbruker mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Funderud Antirust AS innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Levering/Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på Funderud Antirust sitt lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Virksomheten/forbrukeren når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Dersom leveringen blir forsinket med mer enn 30 dager har du rett til å heve kjøpet. Ved heving av kjøp grunnet forsinket levering, vil vi tilbakebetale kjøpesummen innen rimelig tid. Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved krav fremsatt og til kontonr som kommer frem i kravet.

Betaling/Forsinkelsesrenter

Betaling gjøres kontant via kort (Visa/Mastercard), vipps eller faktura. Dersom faktura ikke betales ved forfall vil det bli beregnet forsinkelsesrenter i hht. forsinkelsesrenteloven. Ved et eventuelt mislighold forbeholder Funderud Antirust seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling.

Salgspant – Eiendomsrett

Funderud Antirust forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Virksomheten/forbrukeren eller forhold på hans side, har Funderud Antirust AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Funderud Antirust foretar retting eller omlevering, kan ikke Virksomheten/forbrukeren gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 2 uker fra levering. Ved fysiske skader på vare så må embalasje ikke kastes for hensyn til dokumentasjon og retur.

Reklamasjon og garanti

Virksomheten/forbrukeren forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Virksomheten skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 2 uker etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven). Eventuell garanti til Virksomheter og dens kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. Garantien er gyldig i Norge. Funderud Antirust AS gir ikke Virksomheten eller dennes kunder egen garanti på produktene. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Ved eventuelle spørsmål, klikk her

Erstatningsansvar

Funderud Antirust AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Funderud Antirust AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Funderud Antirust AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke – jfr. pkt. 8.

Force Majeure

Er Funderud Antirust forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Funderud Antirust eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Funderud Antirust AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann.